۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
شبکه های اجتماعی 5    شبکه های اجتماعی 4   شبکه های اجتماعی 3    شبکه های اجتماعی 2    شبکه های اجتماعی 1    شبکه های اجتماعی 6

استخدام | کارشناس معماری (طراحی نما و داخلی)

تسلط کامل بر طراحی نما و داخلی
ترجیحا" مسلط به رندر گیری با V-Ray یا Corona

استخدام | کارشناس معماری